Ads Not Available

百萬富翁城市一睇

  • By
  • 千居 Spacious
  • April 12, 2016

現代社會喺一個充滿機會嘅地方,如果你有勇氣,有膽色嘅話你都有可能會成為一個成功人士,什至會變成百萬富翁!咁其實呢個世界有幾多個百萬富翁呢?根據Statista嘅數據,全球嘅頭20最多百萬富翁嘅城市已經總共有826名百萬富翁。
Statistic: The top 20 cities with the most billionaires in 2016 | Statista
Find more statistics at Statista
北京位於旁首,喺100名百萬富翁嘅家園。而紐約另有95名百萬富翁屈居第二名。中國變成擁有全球最多百萬富翁城市嘅國家,香港位高第四有64名百萬富翁,只少咗喺第三位莫斯科2名百萬富翁。上海同倫敦打平手於第五位,兩個都有50位百萬富翁,而深圳則有46名百萬富翁喺第7名。喺籠末杭州有32名百萬富翁突破前10於第9名。

Fish market in Mumbai, India
Fish market in Mumbai, India

印度也有兩個城市上榜:孟買於第8同新德里喺第20。南美洲只有一個城市上榜, 巴西嘅新保羅則上到第17位,領先洛杉磯。